Szukaj
Opcje wyszukiwania

Szukaj na forum

Szukaj na Tibia.com

 
 
8 Find Person 80 20 Exiva "Nick"
8 Light 100 20 Utevo Lux
9 Magic Rope 200 20 Exani Tera
10 Cure Poison 150 30 Exana Pox
10 Wound Cleansing 300 40 exura ico
12 Levitate 500 50 Exani Hur Up/Down
13 Great Light 500 60 Utevo Gran Lux
14 Haste 600 60 Utani Hur
16 Brutal Strike 1000 30 Exori Ico
20 Challenge 2000 30 Exeta Res
25 Charge 1300 100 Utani Tempo Hur
28 Whirlwind Throw 800 40 Exori Hur
32 Train Party 4000 Utito Mas Sio
33 Groundshaker 1500 160 Exori Mas
35 Berserk 2500 115 Exori
40 Inflict Wound 2500 30 Utori Kor
45 Cure Bleeding 2500 30 Exana Kor
50 Recovery 4000 75 Utura
55 Protector 8000 200 Utamo Tempo
60 Blood Rage 8000 290 Utito Tempo
70 Front Sweep 4000 200 Exori Min
80 Intense Wound Cleansing 6000 200 Exura Gran Ico
90 Fierce Berserk 7500 340 Exori Gran
100 Intense Recovery 10000 165 Utura Gran
110 Annihilation 20000 300 exori gran ico